Posts tagged Digitalisering

Digitalisering: “Upproret i Norr” av Leif Drambo

Dagen efter riksdagsvalet i september 2010 mötte några hundra arga umebor upp på gatorna i missnöje med en återvald borgerlig regering och ett nyfascistiskt parti i riksdagen. Men i missnöjet kunde också en annorlunda enande tendens urskiljas – frustrationen i känslan av att inte själva ha valt detta, av att bo i ett land där de politiska skiljeaktigheterna följer geografiska linjer närmast skrämmande tydligt. Sedan gick talare efter talare upp på scenen för att utan en tendens till ironi peka ut denna skiljelinje med kulmen i ett proklamerande i att vi nu ”verkligen behöver ett självständigt Norrland”, följt av massivt jubel. Tanken om ett självständigt Norrland (eller delar av ”Norrland”) har länge pendlat mellan humor och allvar. Ibland i en och samma röst, som i den känsla många av oss får i Euskefeurats regionalromantiska ”upp på barrikaden”-texter. För det mesta tippar vågen åt humor, men vid några få tillfällen har faktiskt tanken på autonomin haft ett verkligt innehåll.

Följande text är skriven av Leif Drambo i den numer döda tidskriften Frihetlig Socialistisk Tidskrift. Den går under titeln ”Upproret från Norr” och återfinns i tidningens decembernummer från 1978. Håll till godo!

I Skottland och Wales, Baskien och Bretagne, Quebec och Flandern, Irland och Korsica har separatiströrelser växt fram med krav på regionalt självstyre. Står Sverige helt utan denna utveckling eller finns det även här regioner som börjat diskutera en sådan utveckling? Svaret är ja om man får tro en nyligen publicerad forskningsrapport.

För några år sedan startades i Norrbotten ett forskningsprojekt, Social utvecklingsplanering. Det drivs gemensamt av socialstyrelsen, länsstyrelsen och landstinget och kommunförbundets länsavdelning i Norrbotten. Nyligen publicerades rapporten Regionala utvecklingsalternativ skriven av Kjell Öström (Rapporten kan beställas från Norrbottens bildningsförbund tel 0920/680 65).

I rapporten diskuteras den för svenska förhållanden helt unika idén att människorna i Norrbotten själva tar ansvaret för sin egen utveckling och därmed också bryter sig ur den svenska nationalstaten. Men det är inte bara fråga om en fluktig idé framkommen ur en desperat situation. I rapporten redovisas ett konkret och praktiskt inriktat program i 53 punkter hur övergången till ett självstyrande Norrbotten skall gå till någon gång på 1980-talet. Aktionsplanen innehåller åtgärder på kort och lång sikt som berör företagen, myndigheterna och de enskilda människorna. Det gäller t ex etablering av en egen affärsbank och ett kooperativt försäljningsbolag, regional styrelsemajoritet i NJA, ASSI och SJ, regional beslutsrätt när det gäller utbildning, forskning, lokaliseringsbidrag, beredskapsarbeten mm, övergång från riksorganisation till regional organisation när det gäller idrott, kultur, bildning etc, ohörsamhetskampanjer, tåg- och flygockupationer och vägran att med hjälp av AMS-bidrag flytta söderut. Aktionsplanen innehåller också mer långtgående förslag. Försöksverksamhet med folkmilis, regional utnämning av militärt befäl och polis, inbetalning av stadsskatten till kommunerna i Norrbotten genom ”felexpediering”, bojkott av riksdagsval, värnpliktsvägran, köpbojkott av varor ”utifrån”, fullständigt övertagande av storindustrin, kraftförsörjningen, transporter och utbildning, bildandet av separatistpartier och slutligen proklamerandet av självstyre genom folkomröstning.

Enligt rapportförfattaren finns det tre utvecklingsalternativ för Norrbotten. ”Utvecklingen” kan fortgå på samma sätt som hittills och kanske t o m förvärras; med landets högsta arbetslöshet, låga genomsnittsinkomster, förflyttning av arbetskraft söderut, försämrad kommunal service, en växande bostadsslum med starkt ökande sociala problem på grund av utslagning och en fortsatt ekonomisk utsugning. Det andra alternativet innebär att samhället (staten) startar ett omfattande utvecklingsprogram för Norrbotten som måste innebära en breddning av basindustrierna, forskning kring naturresurserna, ändrad regional beskattning av företagssektorn, återföring av tidigare vinstmedel från övriga landet, minskad stadsskatt och över huvud taget ökad beslutsrätt när det gäller viktiga frågor för regionen av politisk och ekonomisk art. Det alternativ som ändå tonar fram som det mest realistiska och önskvärda är att Norrbotten blir en självstyrande region. Som det heter i rapportens slutrader: ”Kanske är det inte mer utopiskt att hänvisa till behovet av en revolution än att vänta sig en rättvis lösning inom ramarna för systemet”. Medvetenheten om den egna situationen ökar också snabbt i Norrbotten. Demonstrationer och konferenser, eget kursmaterial, kulturella aktiviteter och en tidning, ”Utbrytningen”, har startats. Och nyligen Volvoarbetarna i Boden som vägrar rätta sig efter arbetsdomstolens beslut.

För en utomstående läsare som inte har egen erfarenhet av Norrbottens problem framstår rapporten som ett desperat rop m stöd och solidaritet från oss andra i Sverige som ofta på ett omedvetet sätt bidragit till ekonomisk utsugning av Norrbotten som inte väsentligt skiljer sig från utsugning av t ex de afrikanska och sydamerikanska länderna. Nettoutflödet av resurser till övriga Sverige uppskattas till 1 – 1,5 miljarder kronor per år i rapporten. SJ och SAS övervinster på Norrbottenstrafiken uppgår till 150 – 200 miljoner kronor per år. Utflyttningen av utbildad arbetskraft uppgick under 1960-talet till 30 000 personer. LKAB:s vinster före bokslutsdispositioner och skatter uppgick till 10 – 12 miljarder mellan 1956 – 1976. Huvuddelen av dessa medel har tillförts stadskassan. Årligen produceras i Norrbotten vattenkraft till ett värde av 2 000 miljoner kronor. Vattenfallsverket betalar tillbaka 5 miljoner kronor att användas till allmänna ändamål i den byggd som berörs av vattenregleringen. Det har ändå inneburit att man t ex i Jokkmokks Kommun av ekonomiska skäl tvingas slopa frukten till skolmåltiderna. Utslagningen av småjordbruk i Norrbotten har medfört att man inte ens är självförsörjande längre på mjölk. Även när det gäller andra jordbruksprodukter är självförsörjningsgraden lägre än 50 %.

Rapporten är emellertid också en svidande vidräkning med de åtgärder som vidtagits från samhällets sida i form av regionala lokaliserings- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För Norrbottens del har det varit fråga om ett nästan totalt misslyckande. Trots regionalpolitiska satsningen sedan 1940-talet har Norrbotten förblivit en råvaru-, halvfabrikat, vattenkraft och arbetskraftsleverantör till övriga Sverige. Lokaliseringsstödet har ofta fungerat som ett socialpolitiskt betingat understöd och inte skapat nya arbetstillfällen. Ibland har åtgärderna varit direkt destruktiva för länets utveckling.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för 200 – 300 miljoner kronor årligen har använts för mer eller mindre meningslösa beredskapsarbeten och flera arbetsförmedlare har medfört större effektivitet när det gällt att flytta arbetskraften söderut.

Vad som saknas är helt enkelt en sammanhållen offensiv näringspolitisk planering anpassad till de lokala förhållandena och med stort inflytande av de som berörs av besluten. För att detta skall bli möjligt krävs en total omvärdering av den politik som hittills förts och som vilat på tron att den kapitalistiska marknadsekonomin med vissa statliga korrigeringar skulle kunna garantera varje medborgare i det här landet möjligheter att kontrollera och medvetet styra sina livsvillkor.

Rapporten bär vittnesbörd om att det är andra intressen än länsinnevånarnas som bestämt Norrbottens utveckling och levnadsbetingelser. Därför reagerar man, inte med apatins uppgivenhet utan med styrkan hos dem som söker frigörelse genom egen kraft.

”Upproret från Norr” ger ett viktigt bidrag till debatten om vår framtid. Den berör inte bara Norrbotten utan gäller allt fler regioner i krisens Sverige.

———————————————————————————-

Från Konfliktportalen.se: Röda Lund skriver Tunisier! Vi stödjer er av hela vårt hjärta!, L. O. K. Ejnermark skriver Vad betyder revolten i Tunisien?, Kaj Raving skriver RUT, fortfarande för överklassen 2.0, autonomak skriver With our silence we vote for continuation, Johan Frick skriver När du trodde det var ute med dig, Stefan Bergmark skriver Medan vintern och högern triumferar

För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.

"Därför arbetar jag med Förbundet Kommunist"

Den senaste veckan har jag digitaliserat och delat med mig av två av vänsterns (och arbetarrörelsens) mest kända huvudideologer i ett, enligt mitt tycke, strålande format som “serietidningar” här på bloggen. Dessa två är Karl Marx och Lenin, två ideologer som utan tvivel har betytt mycket för progressiva (och för den delen vissa reaktionära) rörelsers utveckling och som utgör en stor del av den teoretiska basen för hur olika organisationer, partier och förbund agerat det senaste seklet.

Grundanledningarna till digitaliseringarna är flera, men som jag beskrivit är mitt huvudskäl att det idag pågår en i mina ögon intressant organiseringsdiskussion inom delar av Umeås utomparlamentariska vänsterkretsar som dels har handlat om ideologiska grunder till engagemang som förklarar hur man väljer att agera i praktiken. Kommunistisk teori kan vara minst sagt svårtillgänglig i sin läsarvänlighet, varför jag gillar Bokförlaget Barrikaden och Förbundet Kommunists försök att hitta andra format för att göra teorin mer tillgänglig, som de tidigare postade här på bloggen.

Ett annat skäl till digitaliseringarna är som jag tidigare beskrivit, faktumet att material från Förbundet Kommunist är relativt svårtillgängligt för dagens vänsterengagerade - troligtvis pga förbundets relativt korta existens - och jag är personligen av den bestämda uppfattningen att det är viktigt att analysera vår och våra rörelsers historia för att förstå den och för att sedermera kunna röra oss framåt och inte återupprepa tidigare misstag, vilket redan görs i allt för stor utsträckning.

Ett naturligt steg i denna riktning blir därför att börja digitalisera lite mer förbundsinriktade dokument som kan ge en viss insyn i ideologiska diskussioner & ställningstaganden, kärnfrågor och synen på dessa och så vidare. I detta inlägg ska jag främst presentera den broschyr jag nu gör tillgänglig. Jag hoppas dock snarast kunna skriva ett lite mer diskussionsunderläggande inlägg i anknytning till just denna för att knyta ann till frågor som hur dagens vänster skiljer sig från gårdagens, vilka analyser som fortfarande är relevanta respektive förlegade och liknande. Andra bloggare får självklart gärna också använda dokumenten och delta i denna typen av analys.

Broschyren i fråga heter som rubriken (och bilden) avslöjar: "Därför arbetar jag med förbundet Kommunist". Det är en ideologisk och sakfrågebaserad genomgång av Förbundet Kommunists verksamhet runt 1978. FK hade tidigt en relativt rådssocialistisk linje som märks både i vilka samarbetsorganisationer som nämns men även i synen på hur t ex arbetarkamp och liknande skall föras underifrån via kommittéer, celler och råd. Många hävdar dock i historiebeskrivningar att FK med tiden knöt an allt mer till en Marxist-Leninistisk tradition (likt KFML osv) vilket jag personligen inte riktigt har kunnat hitta stöd för i det material jag själv har tillgång till. En leninistisk linje går möjligen i ganska hög utsträckning att urskilja men snarare i närheten av trotskjistiska organisationer och partier än i enhet med stalinister och maoister under samma tidsepok. Ni är självklart nu själva välkomna att ta del och skapa er en egen uppfattning i frågan.

Open publication - Free publishing - More socialism

Förbundet Kommunist & Bokförlaget Barrikaden: Marx för Nybörjare

Så var äntligen den veckolånga väntan över. Scanningen är färdig och klippningen gick i all hast, filen är uppladdad och Marx är nu digital for your enjoyment.

Det handlar alltså om nästa del i mitt digitaliseringsprojekt runt bokförlaget Barrikaden och Förbundet Kommunist som påbörjades för cirka en vecka sedan. Denna gång är det självaste Karl Marx som gör inträde på den digitala arenan i samma snygga 1970-tals serieform som vi kunnat bekanta oss med Lenins teorier genom.

Vi är många som med all rätta tycker att Marx teorier är snåriga och svårlästa i hans egna publikationer, kanske framförallt Kapitalets fyra band. Författar- & serietecknar pseudonymen “Ruis” gör genom detta seriealbum (originaltitel: Marx for Beginners) Marx idéer lite mer lättförstådda för oss utan ett knippe högskolepoäng och träning i akademiskt språk. Det finns inte mycket att tillägga, digitalisering var egentligen det främsta ändamålet med just denna bok och diskutera Marx, ja det gör ju de flesta socialister, anarkister och andra politiskt intresserade redan - att jag tillgängliggör boken handlar i främsta syfte om kunskapsutjämning för att alla faktiskt skall kunna delta i de teoretiska diskussionerna på hyfsat samma villkor.

Innan ni får läsa ska jag ursäkta mig för de dåliga marginalerna på de första uppslagen. Några bokstäver försvinner tyvärr och förhoppningsvis kan jag scanna om och rätta i en ny fil men det får vänta tills jag hunnit klart med de andra delarna, det är ju mest en estetisk petitess i första hand.

Filen ligger återigen på Issuu men går genom läsningssystemet där att ladda hem i PDF-version. Enjoy!

Open publication - Free publishing - More socialism